Witam

Przesyłam wiadomość ważną dla wszystkich osób kartujących, dokumentujących jaskinie oraz prowadzących ich inwentaryzację. Kilka dni temu na stronie Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA zostały zamieszczone tabele z proponowanymi nazwami obiektów jaskiniowych w Polsce.
http://www.knmiof.mswia.gov.pl/portal/kn/72/2779/Nazwy_jaskin.html

Można do tego wykazu zgłaszać uwagi oraz propozycje do 30 czerwca.

Łącznie zestandaryzowano 3058 nazw jaskiń z dostarczonego materiału. Nazwy wszystkich obiektów ujęto w trzech załącznikach, w których zamieszczono nazwy zaopiniowane pozytywnie (zał. nr 1), nazwy, dla których przyjęto inne brzmienie, zgodne z systemem i dostosowane do wymogów poprawności językowej (zał.. nr 2) oraz propozycje nazw skierowanych do wyjaśnienia ze względu np. na brak współrzędnych geograficznych lub brak źródła informacji (zał. nr 3).

Dodatkowo wyjaśniam, iż zapisy w tabeli np. "Zbójecka, Jaskinia" i "Łokietka, Grota" oznaczają, że nazwy brzmią "Jaskinia Zbójecka" i "Grota Łokietka". Taki zaś zapis wynika z przyjęcia, iż określenia "jaskinia" oraz "grota" to terminy oznaczające również rodzaj obiektów (osobiście uważam, że takim terminem określającym rodzaj jest również "schronisko" i pod tym kątem trzeba by zmodyfikować wykaz).

Ponadto przypominam, iż jeśli w tabeli widnieje np. nazwa "Niespodzianka w Wielkiej Górze" to prawidłowe są sformułowania np. "jaskinia Niespodzianka w Wielkiej Górze", "schronisko Niespodzianka w Wielkiej Górze" oraz "studnia Niespodzianka w Wielkiej Górze". Błędny jest zaś (z wyjątkiem map) zapis np. "Jaskinia Niespodzianka w Wielkiej Górze" (bo terminy "jaskinia", "studnia" i "schronisko" nie wchodzą w skład nazwy).

W związku z tym wszystkich zainteresowanych proszę o zgłaszanie uwag. Proponuję jednak również o przesyłanie uwag ogólnych na forum, które będzie urządzone na stronie Sekcji Speleologicznej PTP http://www.ssb.strefa.pl/ssptp/ (zakładka "Nazwy jaskiń - komentarze"), by można było je przedyskutować (jak np. sprawa "schroniska" jako terminu określającego rodzaj obiektu). Komentarze te zostaną przekazane (ściślej - pokazane) specjalistom z Komisji Nazw.
Pozdrawiam
Jan Urban
Członek Sekcji Speleo PTP im. Kopernika
Dyskusja na temat nazewnictwa jaskiń