Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika powstała w 1964 r. w celu intergacji osób zajmujących się dokumentacją jaskiń i szeroko rozumianymi badaniami związanymi z jaskiniami oraz zjawiskami i formami krasowymi. Grupuje więc (potencjalnie) specjalistów reprezentujących różne nauki przyrodnicze, zwłaszcza takie jak geologia, geomorfologia, paleontologia, speleologia fizyczna, biosepeleologia, a także archeologię i inne nauki humanistyczno-artystyczne, jak również grotołazów prowadzących praktyczną działalnośc dokumentacyjną oraz inwentaryzacyjną w jaskiniach i antropogenicznych pustkach podziemnych. Integracja ta powinna ułatwiać rozpowszechnianie rezultatów badań i twórczą wymianę myśli oraz doświadczeń.
Jednym z najlepszych środków prowadzących do osiągnięcia tych celów są bezpośrednie spotkania, dlatego też głównym zadaniem Sekcji jest organizacja corocznych Sympozjów Speleologicznych o zasięgu krajowym (często jednak z udziałem gości zagranicznych). W 2019 roku odbyło się kolejne 53 Sympozjum Speleologiczne. Trwałym efektem tych Sympozjów są publikowane Materiały Sympozjalne, zawierające abstrakty referatów oraz przewodniki sesji terenowych. Materiały te rozsyłane są do wielu bibliotek w kraju.

Ponadto Sekcja Speleologiczna uczestniczy w organizacji innych spotkań speleologicznych, np. 9. International Symposium on Pseudokarst Bartkowa, 2006, materiały sympozjalne. Wydaje lub współwydaje publikacje dotyczące prac oraz badań speleologicznych.

Ważnym zadaniem Sekcji Speleologicznej jest także podtrzymywanie tradycji Nagrody a obecnie Medalu im. Marii Markowicz-Łohinowicz. Nagroda im. dr inż. Marii Markowicz-Łohinowicz, ustanowiona z inspiracji Sekcji przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika w 1975 r., przyznawana była autorom najlepszych publikacji z zakresu speleologii i badań jaskiń do 1995 r. Obecnie tradycja ta kontynuowana jest poprzez przyznawanie Medalu.
 

 

Najnowsze wydarzenia:

 

Zmarł Joachim Szulc - Przewodniczący Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika
 
 

Z wielkim smutkiem informujemy, że 29 stycznia niespodziewanie odszedł od nas, Kolega i Przyjaciel – prof. dr hab. Joachim Szulc, Przewodniczący naszej Sekcji. Był wybitnym geologiem, znawcą skał osadowych i zjawisk krasowych, cenionym nauczycielem akademickim. Przez długie lata aktywnie wspierał działania Sekcji, współorganizował Sympozja Speleologiczne. Na co dzień związany był z Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie między innymi w latach 2008–2016 pełnił funkcję Dyrektora. Był także członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (2011–2014), przewodniczącym Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, członkiem Rady Redakcyjnej Annales Societatis Geologorum Poloniae, redaktorem Geological Quarterly, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Uroczyste pożegnanie prof. dr. hab. Joachima Szulca rozpocznie się Mszą Świętą we wtorek 4 lutego 2020 roku o godz. 13.00 w Kościele Parafialnym pw. Matki Boskiej Bolesnej w Żędowicach (gmina Zawadzkie), po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

W imieniu Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika Wojciech Wróblewski - sekretarz


53. Sympozjum Speleologiczne Szczawnica 10-13.10.2019
 
 


Zmarł Grzegorz Klassek

Z wielkim smutkiem informujemy, że 10 maja odszedł od nas, Kolega i Przyjaciel – Grzegorz Klassek, długoletni członek Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika. Grzesiek był założycielem i wieloletnim prezesem Speleoklubu w Bielsku-Białej. Dzięki Jego zaangażowaniu powstał imponujący inwentarz jaskiń w Karpatach fliszowych, za co między innymi został wyróżniony, w 1984 r., Nagrodę im. Marii Markowicz-Łochinowicz. Jego odejście jest wielką stratą dla polskiej speleologii. Grzesiek był człowiekiem niezwykle pogodnym i dowcipnym. Będzie nam bardzo brakowało Jego opowiadań i anegdot snutych przy nieodłącznej fajce. Cześć Jego Pamięci! W imieniu Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika Joachim Szulc – przewodniczący
 
 

 

Msza żałobna: 16 maja 2019 r. o godz 15:00 w Kościele pw. Chrystusa Króla na Leszczynach w Bielsku-Białej; Pogrzeb: Po mszy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej52. Sympozjum Speleologiczne Toruń 11-14.10.2018
Organizacja 52 Sympozjum Speleologicznego – zadanie finansowane w ramach umowy 794/P-DUN/2018 ze Środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalnośū upowszechniającą naukę